Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.);
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227)

2. Miejsce załatwienia sprawy - jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski Polanów, Ochrona Środowiska, pok. 14 Ip, budynek B

Godziny pracy
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek - 7.30 - 16.00
piątek - 7.30 - 15.00

Kontakt
tel. (0-94) 348 07 -83, e-mail j.krystowczyk@polanow.eu

3. Wymagane dokumenty
1) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Druk wniosku o wydanie decyzji do pobrania
2) Informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierająca dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (gdy sporządzenie raportu może być wymagane) lub raport (gdy inwestycja objęta jest obowiązkiem jego sporządzenia);
3) Poświadczona przez Starostwo Powiatowe kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz działki sąsiednie;
4) W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 kpa.
5) Dowód wniesionej opłaty ( jeżeli jest wymagana ustawowo.

4. Miejsce składania dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego Polanów - pok. 5 w godzinach pracy urzędu.

5. Opłaty
Opłata skarbowa[1] - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), płatna przelewem 205 zł. na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie

6. Termin załatwiania sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 3 miesięcy.

7. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Polanowa.

8. Inne informacje
1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją;
2) Decyzja środowiskowa będzie poprzedzać wydanie 10 rodzajów zezwoleń niezbędnych przed rozpoczęciem inwestycji, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Wykaz tych decyzji zawiera art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska;
3) Decyzja środowiskowa będzie ważna przez dwa lata. Jej ważność będzie można przedłużyć o kolejne cztery lata, ale tylko, jeśli inwestycja będzie prowadzona etapami i nie zmienią się uwarunkowania środowiskowe i techniczne.


________________________________________
[1] Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.
Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski