Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierz
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
4. Pisemną zgodę właściciela użytkownika ,zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład.

Opłaty:
1. Nie pobiera się opłaty skarbowej za wniosek.
2. Pobiera się opłatę skarbową w wys. 17,00 zł za wydanie zaświadczenia o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy ,przed wydaniem zezwolenia:
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/,
- 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
4. Opłata o której mowa w pkt.1 dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
5. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , są obowiązani są złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
6. Opłatę o której mowa w pkt.1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo- wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
7. Przedsiębiorcy ,których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości o której mowa w pkt 4 wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt.1
8. Oplata o której mowa powyżej w noszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
9. Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Nr rachunku Urzędu Miejskiego w Polanowie:
Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Sławnie - Oddział w Polanowie - 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - pokój Nr 1 w godzinach pracy Urzędu, tj: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7.30 - 14.00, w czwartek 8.00 - 16.00 tel. (94) 348-03-55

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie Miejsko - Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Polanowa po zasięgnięciu opinii Miejsko - Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawanej w formie postanowienia, na które służy zażalenie.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa )
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.
3. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenia, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Podstawa prawna:
- Art. 18 ust. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, ze zmianami).
- Uchwała Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy
- Uchwała Rady Miejskiej w Polanowie sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na każdy rok. - Uchwalany corocznie
Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski