Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej. Druk do pobrania

Opłaty:
Bez opłaty

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Kierownik USC pok. nr 1,
w godzinach pracy urzędu.
tel. (94) 3480355

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ulgi
Nie przewiduje się.

Dodatkowe informacje:
1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna
2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
2) numer NIP, o ile taki posiada,
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
5) wskazanie daty rozpoczęcia działalności,
6). Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.
3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
4. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu gdy:
1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,
2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .
6. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być przesłany na adres Urzędu Miejskiego w Polanowie listem poleconym. W takim przypadku wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
7. Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlega informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
art. 7a, b, ba, c, d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski