Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Podatki i opłaty lokalne

PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60),
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2007r. Nr 24, poz. 148),
- uchwała Rada Miejskiej w Polanowie w sprawie określenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnym, leśnym, psów.
- uchwała w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
- uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej
 

DEKLARACJE I INFORMACJE PODATKOWE - ZGŁOSZENIE, KOREKTA

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełnione formularze:

- osoby prawne:
a) DN-1(format DOC) DN-1 (format PDF) - deklaracja na podatek od nieruchomości,
b) DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A,
c) DR-1 - deklaracja na podatek rolny,
d) DL-1 - deklaracja na podatek leśny,

- osoby fizyczne:
a) IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
b) DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A,
c) IR-1 - informacja o gruntach,
d) IL-1 - informacja o lasach.

OPŁATY:
Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat pok. nr 5

TERMIN ODPOWIEDZI:

1. Zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania:
a) podatek od nieruchomości
- osoby prawne - do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- osoby fizyczne - 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części,
- jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,
b) podatek od środków transportowych - do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
c) podatek rolny
- osoby prawne - do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,
- jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,
d) podatek leśny
- osoby prawne - do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym, lub gdy w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,
- jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
2. Korekta formularzy - podatnicy, o których mowa wyżej zobowiązani są odpowiednio skorygować swoje formularze w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie, zmniejszenie lub zwiększenie obowiązku podatkowego, a także ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansów, tel. 094-3480786, 094-3188941.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

UWAGA !!! OSOBY PRAWNE
ZMIANA TERMINU SKŁDANIA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERMINU WPŁATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA STYCZEŃ
DZ.U. Z 2011R. NR 232, POZ. 1378 - USTAWA Z DNIA 16.09.2011R. O REDUKCJI NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW:

Art. 3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w art. 6 w ust. 9 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;";
2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.".

Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski