Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Wnioski w sprawie ulg podatkowych

WNIOSKI W SPRAWIE ULG

Podstawa prawna: art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o:
- odroczenie terminu płatności podatku/ opłaty lub zaległości podatkowej,
- umorzenie zaległości podatkowej/ opłaty,
- rozłożenie na raty zapłaty podatku/ zaległości podatkowej/ opłaty,

2. Załączniki:

a) osoby fizyczne - umorzenia, odroczenia, raty:
- formularz oświadczenia osoby fizycznej o: stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, ciężarach finansowych,
- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- odcinki emerytur lub rent - kopie,
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),
- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.),
- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
- udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),
- kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,

b) osoby prawne - umorzenia, odroczenia, raty:
- kopia sprawozdania finansowego (np. F-01, Rb-30),
- kopia bilansu,
- kopia specyfikacji zobowiązań i należności,
- kopia planu finansowego,
- kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego,
- kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS),
- kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
- w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,
- kopia ewentualnych programów naprawczych,

c) podatnicy prowadzący działalność gospodarczą:
- informacja o otrzymanej pomocy publicznej
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat pok. nr 5
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansów, tel. 094-3480786, 094-3188941.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


UWAGI:
1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski