Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Informacja o odpadach
Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od mieszkańców nieruchomości na terenie Gminy Polanów
Uwaga !Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od mieszkańców nieruchomości na terenie Gminy Polanów. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897); przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Polanów są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Polanowa. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje sie na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który (wniosek) powinien zawierać: - nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, - numer identyfikacji podatkowej (NIP),- numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, - określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Polanów www.polanow.pl
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza sie dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50zł.
(Uwaga! - opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie pow. ustawy (1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, późn. 2008 z późn. zm.).
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1) Nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Burmistrz Polanowa utworzy z dniem 1 stycznia 2012 r.
Uwaga! - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.
- Wzór wniosku i oświadczenia o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości na terenie Gminy Polanów do pobrania tutaj.
Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski