Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Informacja dotycząca zameldowania na pobyt stały
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Wymagane dokumenty:
• Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego", zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby oraz nowego miejsca zameldowania a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia ",
• Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość -odpis skrócony aktu urodzenia)
• Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - oryginał lub kserokopia z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem - do wglądu
• Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (tylko osoby przybywające spoza Polanowa - przy zameldowaniu na pobyt stały).
• W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
• W zastępstwie osoby meldującej się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art.33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
• Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę .
• Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (na druku meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia)
• Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie.

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

Wymagane dokumenty:
• Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące", zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie
adresu lub adresów dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie
czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia ",
• zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały,
• Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - oryginał lub kserokopia z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem - do wglądu
• Cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długo terminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadanie statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
• Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,.
• Członek jego rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.
Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski